Kříž u školy v Petrově n. D.

Projekt byl podpořen Nadací Občanského fóra.

Kamenný kříž postavený v roce 1838 se nacházel na místě původního vstupu do jednoho ze dvou „sesterských kostelů“, v tomto případě se jednalo o kostel sv. Máří Magdaleny v Petrově nad Desnou zbudovaný v roce 1519. Kříž, který nechal postavit místními kameníky donátor Theodor Hauck, byl přemístěn na stávající místo poté, co kostel v roce 1906 vyhořel.

Kříž zhotoven z maletínského pískovce a založen na mohutnou kamennou desku pod úrovní terénu. Dolní část kříže o výšce 1,54 m sestává z rozšířené kamenné patky půdorysného rozměru 0,75 x 0,72 m výšky 0,58 m zužující se v dřík postamentu rozměru 0,45 x 0,42 m výšky 0,70 m. Dřík ozdobený drobným reliéfem Nanebevzetí Ježíše Krista obráceným ke komunikaci nese rozšířenou hlavici podstavy.

Hlavice rozměru 0,74 x 0,71 m, tvořena dvojicí drobně profilovaných říms, překrývá ze všech stran dřík. Čelní strana horizontálního pásma mezi římsami je ozdobena dvojicí hlav andílků.

Z tohoto krycího prvku vystupuje čtvercový profilovaný zužující se sloup s obdélníkovým průřezem s rozměry: u paty 0,45 x 0,42 m, u zhlaví 0,25 x 0,25 m a celkové výšce 1,36 m. Sloup býval zakončen horizontálním a vertikálním břevnem, vlastní kříž s plastikou Ježíše však byl při vichřici dne 28. října 2002 poškozen pádem.

Kromě výše popsaného chybějícího horního dílu kříže se nevyskytují jiné závažné destrukce této kamenné památky. Drobná poškození povrchu jsou způsobena přirozeným zvětráváním kamene v malých plochách.

Nejvýraznější závadou se tak dále jeví pouze působení vlhkosti na spodní část kříže, příčinou je nahromaděná srážková voda v podloží pronikající z kamenné základové desky výše do patky.

Průběh obnovy křížku:

Kříž je v současné době umístěn na pozemku obce Sobotín a jeho technický stav byl vzhledem k výše uvedeným skutečnostem špatný. Protože však občanské sdružení ve spolupráci s obcí požádalo v loňském roce Nadaci Občanského fóra o grant v projektu OPOMÍJENÉ PAMÁTKY 2004 a s žádostí uspělo, mohla být v květnu 2005 zahájena oprava tohoto kamenického díla. O stav křížku projevili zájem obyvatelé Rapotína a Petrova nad Desnou, kteří poskytli nejenom finanční dar, ale i stavební materiál.

Restaurování křížku je tedy financováno z těchto prostředků:

50.000,- Kč Nadace OF „Opomíjené památky 2004“

8.000,- Kč příspěvky a dary místních obyvatel

3.000,- Kč spoluúčast obce Sobotín

Kříž byl vcelku demontován a uložen vedle svého původního místa. Následně byl zhotoven nový betonový základ a po dostatečném zatvrnutí podkladu byl kříž opětovně usazen do stávající polohy. Jednotlivé kamenné díly křížku byly dále opraveny restaurátory Janem Lexou a René Seifiedem z Olomouce dle vypracovaného technologického postupu: mechanické a chemické očištění, fixace trhlin sponami, restaurování a osazení horního kříže, zpevnění, tmelení a konzervování celého povrchu. Práce na opravě křížku byly tak z větší části ukončeny ke dni 24.5.2005.

Definitivní tečkou za zrestaurováním kříže bude provedení terénních úprav okolí této památky, což je s ohledem na výstavbu kanalizace v Petrově nad Desnou naplánováno na druhou polovinu roku 2006.

Děkujeme všem, kteří se až do dnešních dní aktivně podíleli na údržbě a opravě křížku. Doufáme, že výsledkem naší spolupráce bude nejenom hmotné, ale i duchovní znovuobnovení významu kříže a tohoto místa.

 

    Obnova kulturního dědictví údolí Desné, občanské sdružení pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné a Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, Sobotín,                Velké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému