Stanovy

Stanovy občanského sdružení

„OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

údolí Desné

(dále jen “sdružení”)

 

Článek I.

Název a sídlo sdružení.

(1)   Název sdružení zní „Obnova kulturního dědictví údolí Desné“.

(2)   Sdružení sídlí na adrese Bukovická 58, 788 15 Velké Losiny.

(3)   Působnost sdružení se vztahuje na celé území ČR.

(4)   Sdružení je samostatnou právnickou osobou.

 

Článek II.

Právní postavení sdružení.

(1)   Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

(2)   Sdružení je právnickou osobou, vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 

Článek III.

Cíl činnosti.

(1)   Cílem činnosti sdružení je obnova kulturního dědictví v oblasti jesenického podhůří. Do tohoto programu je zahrnuta především obnova stavebních památek (kaple, boží muka, drobné hospodářské stavby).

(2)   Součástí činnosti je pořádání společenských, kulturních a církevních akcí na podporu výše uvedeného bodu v součinnosti s obcemi a organizacemi.

(3)   Vedle toho sem spadá také pátrání po historii oblasti, kde se objekty nalézají, následná prezentace informací formou internetových stránek a dalšími cestami (viz následující bod) a tedy rozvíjení kulturně vzdělávacích akcí ve spolupráci škol a obcí.

(4)   S tím souvisí vytvoření možností, jak napojit obnovované památky na existující síť turistického značení a vytvořit nové naučně poznávací stezky ve spolupráci se společnostmi pro cestovní ruch.

(5)   Dalším cílem naší činnosti je kontakt s organizacemi dětí a mládeže u nás a v zahraničí, dobrovolného zapojení těchto organizací do programu obnovy kulturního dědictví formou vzájemného setkávání a spolupráce.  

(6)   Navázání spojení s původními obyvateli tohoto kraje, jejich přizvání ke spolupráci na výše vypsaných bodech.

(7)   Celkově tak přispět k oživení kulturního i duchovního dění v oblasti a obnovovat vazby vedoucí k historickým kořenům evropské vzdělanosti a kultury.

 

Článek IV.

Členství.

(1)   Členem sdružení může být každá fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stano­vami, cíli a je ochotna podílet se na činnosti sdružení.

(2)   O přijetí člena sdružení rozhoduje předsednictvo sdružení.

(3)   Členství vzniká dnem přijetí za člena.

(4)   Dokladem členství je potvrzení členství, vydané předsednictvem a opatřené otiskem razítka sdružení a podpisem jednatele.

(5)   Člen sdružení je povinen dodržovat stanovy, řídit se usnesením jeho orgánů, pokud jsou v souladu se stanovami sdružení, a řádně platit členské příspěvky.

(6)   Členství zaniká:

(a)   vystoupením člena písemným oznámením s účinností ode dne doručení na adresu sdružení;

(b)   u fyzické osoby úmrtím člena;

(c)   u právnické osoby jejím zrušením nebo zánikem;

(d)   zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady a to v případě, že člen brání v činnosti sdružení, ohrožuje nebo poškozuje jeho dobrou pověst, neplní opětovně členské povinnosti a neplatí řádně členské příspěvky;

(e)   zánikem sdružení.

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů.

(1)   Člen má právo zejména:

(a)   podílet se na činnosti sdružení;

(b)   být informován o činnosti sdružení;

(c)   účastnit se valné hromady, hlasovat a volit do orgánů sdružení;

(d)   být volen, pokud dosáhne 18 let věku, do orgánů sdružení;

(e)   obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

(f)   vystoupit ze sdružení.

(2)   Člen je povinen

(a)   dodržovat stanovy a podílet se svou činností na dosahování cílů sdružení;

(b)   platit včas a řádně členské příspěvky.

 

Článek VI.

Orgány sdružení.

Orgány sdružení jsou:

(a)   valná hromada;

(b)   předsednictvo;

(c)   jednatel;

(d)   revizor.

 

Článek VII.

Valná hromada.

(1)   Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

(2)   Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

(3)   Valnou hromadu svolává předsednictvo dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předsednictvo svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů sdružení. Valná hromada je považována za svolánu, pokud předsednictvo rozešle písemné pozvánky všem členům sdružení na adresu jejich trvalého bydliště. Valná hromada musí být svolána nejméně 14 dnů před termínem konání.

(4)   Valná hromada zejména:

(a)   rozhoduje o změnách stanov sdružení;

(b)   schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávy o činnosti a hospodaření sdružení předkládané předsednictvem, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření;

(c)   volí na dobu tří let členy předsednictva a jednatele a na dobu pěti let revizora;

(d)   rozhoduje o výši a způsobu úhrady členských příspěvků a o osvobození od nich;

(e)   rozhoduje o zrušení členství;

(f)   rozhoduje o zrušení sdružení;

(g)   schvaluje zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti předkládanou revizorem;

(h)   rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí předsednictvo, jednatel nebo revizor.

(5)   Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu dvou třetin hlasů přítomných členů. Nesejde- li se nadpoloviční většina členů, je možné usnášet se bez ohledu na počet přítomných.

(6)   Hlasovací právo členů sdružení je rovné. Musí být vykonáno osobně a nelze je přenést na jinou osobu plnou mocí.

(7)   O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada většinou všech členů.

(8)   Valná hromada je řízena předsedou nebo jiným členem předsednictva a je přístupná veřejnosti. Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis a jednatel zajistí, aby tento zápis byl do 14 dnů ode dne konání valné hromady vhodnou a dosta­teč­nou formou zpřístupněn všem členům sdružení i veřejnosti. Vystavení zápisu na pevně určené adrese na Internetu se pro účely tohoto odstavce považuje za vhodnou a do­statečnou formu zpřístupnění.

(9)   Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usná­še­ní­schopná valná hromada, přebírá její pravomoci předsednictvo.

 

Článek VIII.

Předsednictvo.

(1)   Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení, který je ze své činnosti odpovědný valné hromadě.

(2)   Předsednictvo má nejméně tři členy. O počtu členů předsednictva rozhoduje valná hromada.

(3)   Předsednictvo řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

(4)   Předsednictvo svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to nejméně pětkrát ročně. Způsob a lhůty svolání stanoví předsednictvo interně.

(5)   Předsednictvo zejména:

(a)   volí ze svých členů předsedu a místopředsedu;

(b)   koordinuje činnost sdružení;

(c)   svolává valnou hromadu;

(d)   zpracovává podklady pro rozhodování valné hromady a překládá jí výroční zprávu o čin­nosti sdružení;

(e)   rozhoduje o přijetí za člena sdružení;

(f)   rozhoduje o složení poradního výboru;

(g)   stanoví úkoly jednateli a kontroluje jeho činnost.

(6)   Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nestanoví-li předsednictvo jinak, jsou jeho zasedání neveřejná; kromě členů předsednictva mají na ně přístup jednatel a revizor.

(7)   Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

(8)   Až do konání první valné hromady vykonává funkci předsednictva přípravný výbor sdružení ve smyslu § 6, odst. 2, zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 

Článek IX.

Jednatel.

(1)   Jednatel je fyzická osoba, která zastupuje sdružení navenek jako jeho statutární orgán a jedná jeho jménem. Jednatel může být členem předsednictva.

(2)   Jednatele volí a odvolává valná hromada. Jednatel je ze své činnosti odpovědný předsednictvu, které může navrhnout valné hromadě jeho odvolání.

(3)   Jednatel podepisuje za sdružení, a to tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu sdružení (tj. “občanské sdružení ”) připojí svůj podpis.

(4)   Až do konání první valné hromady vykonává funkci jednatele kterýkoli člen přípravného výboru sdružení ve smyslu § 6, odst. 2, zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 

Článek X.

Revizor.

(1)   Revizor je fyzická osoba, která působí jako kontrolní orgán sdružení. Ze své činnost je odpovědný valné hromadě. Revizor nesmí být členem předsednictva ani jednatelem.

(2)   Revizor vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.

(3)   Pro zasedání valné hromady vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

 

Článek XII.

Zásady hospodaření.

(1)   Finanční zdroje majetku sdružení jsou:

(a)   dary, příspěvky, subvence a dotace;

(b)   úroky z uložených částek;

(c)   příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení;

(d)   členské příspěvky (rozhodne-li valná hromada o jejich vybírání);

(2)   Za hospodaření sdružení odpovídá předsednictvo, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

(3)   Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hospodářský rok sdružení je totožný s rokem kalendářním.

 

Článek XIII.

Zánik sdružení.

(1)   Sdružení zaniká:

(a)   dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady;

(b)   rozhodnutím oprávněného orgánu státní správy (ministerstva).

(2)   Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení.

(1)   Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

(2)   Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

(3)   Tyto stanovy nabývají účinnosti po registraci u MV ČR. Změna těchto stanov je možná pouze písemnou formou a do 15 dnů od jejího schválení musí být oznámena MV ČR.

 

V Praze dne 4.11. 2003

Přiložené soubory: 

Wiederherstellung des Kulturerbes im Teßtal, Bürgervereinigung zur Rettung bedrohten und wertvoller Bauten, von Traditionen und geistiger Kultur im Teßtal.

Powered by Drupal, einem Open-Source Content-Management-System.